VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Algemeen

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om het onderwijs, de administratie en de sociale relaties te organiseren.

Om een volledig beeld van onze schoolorganisatie te schetsen, vermelden we alle betrokken partijen.

Inrichtende macht

Katholiek Onderwijs Sint-Michiel Bocholt – Bree – Peer (KOSM)
Sint Jacobstraat 12
3960 BREE
(Katholiek Onderwijs Sint-Michiel vzw)
Voorzitter: Jaak Donné.
Secretaris: Paul Hompes
Coördinerend directeur: Evy Loos

Schoolraad

De schoolraad werd in 2005 opgericht om de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen te mobiliseren rond het opvoedingsproject van de school.

In deze raad zetelen:

 • 3 vertegenwoordigers van het personeel,
 • 3 afgevaardigden van de ouders,
 • 3 vertegenwoordigers van de leerlingen,
 • 3 vertegenwoordi­gers uit het socio-economisch milieu.

De schoolraad kiest een voorzitter. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Hij zetelt zonder stemrecht.

Personeel

De groep van leraren vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, vakverantwoordelijke, afdelingscoördinator, leerlingenbegeleider, toezichten, …

Binnen het ondersteunend personeel onderscheiden wij opvoeders en administratieve medewerkers. De opvoeder heeft onder andere als taak het toezicht op en de begeleiding van leerlingen, het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie voor leerlingen en personeel. De administratieve medewerker staat in voor het drukwerk en de administratieve verwerking van de gegevens.

Voor alle administratieve problemen zoals formulieren, studiebeurzen, getuigschriften allerhande, zal het administratief personeel iedereen graag helpen. Op alle papieren of formulieren die je op het secretariaat afgeeft moeten je naam en klas vermeld worden.

Je kan op het secretariaat terecht iedere schooldag tijdens de voor- en namiddagpauze, d.w.z. van 10.10 tot 10.25u en van 14.35 tot 14.50u. Telefonisch kan je het secretariaat bereiken via het nummer: 089/46.14.90.

 • Gevonden of verloren voorwerpen: Als je iets gevonden of verloren hebt, moet je dit onmiddellijk melden op het secretariaat.
 • Kinderbijslag: als je ouders een formulier voor kinderbijslag ontvangen, schrijf je in de rechterbovenhoek je klas en geef je het af op het secretariaat om het te laten invullen.
 • Studiebeurs: In het begin van het schooljaar zal je tijdig verwittigd worden wanneer de formulieren voor de aanvraag van een studiebeurs ter beschikking zijn. Degenen die reeds vorig jaar een studiebeurs hadden ontvangen een formulier langs de post. Het invullen ervan gebeurt op het secretariaat.

Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en dat alles netjes en proper houdt, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

Klassenraden

De klassenraad heeft 3 functies. In sommige gevallen moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. Verder volgt de begeleidende klassenraad in de loop van het schooljaar jou en je studies op.

Tenslotte beslist de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je kri

Interne beroepscommissie

De Interne Beroepscommissie wordt samengesteld door de inrichtende macht. Ze bestaat uit ten minste drie leden. Van de delibererende klassenraad mag niemand lid zijn. De directie kan uitzonderlijk lid zijn van deze commissie.

Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders (*) schriftelijk beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school (modaliteiten en procedure zie p. 29) of bij niet-akkoord met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar (modaliteiten en procedure zie p. 20).

Het beroep dient verstuurd te worden naar de voorzitter van de Interne Beroepscommissie:

Voorzitter KOSM vzw Biotechnicum
Sint-Jacobstraat 12
3960 Bree

De Interne Beroepscommissie formuleert adviezen voor de inrichtende macht. Deze oordeelt dan welke acties de school dient te nemen.

De ouderraad

Zij behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders. De ouderraad organiseert vergaderingen en activiteiten over allerlei leeftijdsgebonden en schoolse aangelegenheden.

De ouderraad wil op een opbouwende wijze mee­werken aan de opvoeding van de leerlingen op school en thuis. Zij is daardoor een belangrijke partner.

De voorzitter van de ouderraad is mevrouw Heidi Theybers. U kunt haar bereiken op ouderraad@biotechnicum.be.

De leerlingenbegeleiders

In onze school sta je niet alleen met je problemen. Heb je problemen thuis, op school, met je vrienden of met jezelf, dan kan je altijd terecht bij een van onze leerlingenbegeleiders. Dit alles gebeurt met de nodige discretie. Samen zoeken we naar oplossingen.

Ook ouders kunnen een beroep doen op de leerlingenbegeleiders om informatie door te geven, problemen te melden en samen te zoeken naar een oplossing.

Onze leerlingenbegeleiders zijn:

De heer Walter Meus

e-mail: walter.meus@biotechnicum.be

Mevrouw Katrien Simons

e-mail: katrien.simons@biotechnicum.be

Mevrouw Sil Vanhoef

e-mail: sil.vanhoef@biotechnicum.be

Mevrouw Ellen Houben

e-mail: ellen.houben@biotechnicum.be

Ook de klassenleraar en je vakleraren maken tijd voor jou. Je weet dat je voortaan niet meer alleen staat met je problemen.

De leerlingenraad

In het begin van het schooljaar kunnen alle leerlingen zich kandidaat stellen voor 3 leerlingenraden: Milieuzorg Op School (MOS), Sport & spel en Algemeen beleid. Alle leerlingen mogen stemmen voor 12 vertegenwoordigers in elke  leerlingenraad. Elke leerlingenraad is zelf verantwoordelijk voor de werking, verdedigt de belangen van de leerlingen en formuleert adviezen over alle mogelijke schoolse aangelegenheden.

Scholengemeenschap Sint-Michiel (Bree-Bocholt-Meeuwen-Peer)

Het Biotechnicum werkt samen binnen de scholengemeenschap Sint-Michiel met:

 • de Middenschool H. Hartinstituut
  Sint-Jacobsstraat 10, 3960 BREE
  tel. 089 46 91 70, fax 089 46 91 75
  e-mail: info@hhartbree.be, website: www.hhartbree.be
 • het Technisch Instituut Sint-Michiel
  Baron de Taxislaan 4, 3960 BREE
  tel. 089 46 11 63, fax 089 46 44 55
  e-mail: tism@tismbree.be, website: www.tismbree.be
 • het Sint-Augustinusinstituut
  Sint-Jacobsstaat 12, 3960 BREE
  tel. 089 46 19 26, fax 089 47 39 66
  e-mail: info@augustinus-bree.be, website: www.augustinus-bree.be
 • het Agnetencollege:
  Collegelaan 24, 3990 PEER
  tel. 011 38 38 00
  e-mail: info@agnetendal-peer.be, website : www.agnetencollege.be.
 • de Middenschool Meeuwen
  Kloosterstraat 11, 3670 MEEUWEN-GRUITRODE
  tel. 011 79 26 82, fax 011 61 25 50
  e-mail: secretariaat@middenschoolmeeuwen.be, website: www.middenschoolmeeuwen.be

De scholengemeenschap werkt intens samen, o.a. rond: follow-up leerlingen, onderwijsaanbod, tewerkstelling, leerlingenreglement, milieuproject, drugspreventiebeleid, schoolreglement, culturele activiteiten, verkeersveiligheid, pedagogische afspraken.

Website van de scholengemeenschap: www.sg-sintmichiel.be.

Werkgroep voor preventie en bescherming op het werk

Onze school voert een preventiebeleid inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en leefmilieu t.o.v. leerlingen en personeel.

De werkgroep Preventie en Bescherming op het Werk (PBW) baseert zich op het globaal preventieplan en werkt voor elk schooljaar een actieplan uit. Het heeft als doel via acties de veiligheid, gezondheid, hygiëne en het milieu te verbeteren.

Algemene techniek

Algemene vakken

Biologie

Dier- en leefmilieu

Fysica

Handvaardigheid (eerste graad)

Informatica

Labo

LO

PO

Techniek + TA

Plant- en groeimilieu

Medische toezicht