VACATURES

Ben je op zoek naar een job? Raadpleeg hier het aanbod.

Tweede graad

TWEEDE GRAAD

In de tweede graad bieden we volgende studierichtingen aan:

WELKE KENNIS VERWERF EN VERWERK JE?

In de wetenschapsvakken leer je hoe levende wezens worden opgebouwd, hoe ze functioneren, hoe ze zich in stand houden en ontwikkelen en wat de wisselwerking is met het milieu. Er wordt veel aandacht besteed aan wetenschappelijke kennis van het technisch ingrijpen in natuurlijke processen en van nieuwe technieken in de biotechnologie en aan milieuproblemen.

WELKE VAARDIGHEDEN TRAIN JE?

Je verwerft veel kennis via laboratoriumoefeningen en experimenten. Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden en het hanteren van de code- en symbolentaal van wiskunde-wetenschappen bijzonder getraind. Het uitdenken en uitvoeren van onderzoeken veronderstelt zowel communicatieve als creatieve vaardigheden zoals observeren, analyseren, verklaren en kritisch evalueren.

WELKE ATTITUDES ONTWIKKEL JE VERDER?

Je hebt interesse voor dieren en wetenschappen in het dagelijks leven. Bij proefondervindelijk onderzoek heb je zin voor gezondheid, hygiëne en veiligheid. Je kan kritisch reflecteren en je wil nauwkeurig, objectief en milieubewust denken bij het oplossen van problemen.

De studierichting Biotechnische Wetenschappen is een “rechtstreekse” voorbereiding op hoger wetenschappelijk onderwijs, zowel van het universitaire als van het niet-universitaire niveau. Een greep uit de vele mogelijkheden:

 • alle agro- en biorichtingen: zoals dierenarts, bio-ingenieur, bachelor
 • scheikunde: master, industrieel ingenieur, laborant
 • biologie
 • medische beroepen
 • onderwijs

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans3/3
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde5/5
Engels2/2
informatica1/1
biotechniek1/1
labo chemie1/1
labo biotechniek3/3
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

WELKE KENNIS VERWERF EN VERWERK JE?

PLANT
Verwerven van plantenkennis. De levensprocessen van planten verklaren aan de hand van anatomische en fysiologische kenmerken.
Basiskennis verwerven in de levenscycli van zaadplanten, sporenplanten en zwammen aan de hand van typevoorbeelden.

DIER
Verwerven van dierenkennis. De levensprocessen van dieren verklaren aan de hand van anatomische en fysiologische kenmerken.
Basiskennis verwerven in de levenscycli van dieren aan de hand van typevoorbeelden.

MILIEU
Inzicht verwerven in de verschillende abiotische invloedsfactoren.
Inzicht verwerven in de biotische invloedsfactoren (virussen, bacteriën en schimmels).
Interactie tussen de biotische en de abiotische invloedsfactoren in de ecosystemen bespreken.
Basisinzichten verwerven i.v.m. de invloed van bodemkundige, klimatologische omstandigheden en chemische processen op het ecosysteem.

WELKE VAARDIGHEDEN TRAIN JE?

Planten vermeerderen, voeden en verzorgen.
Dieren voederen, huisvesten, verzorgen en vermeerderen.
Je past specifieke land- en tuinbouwvaardigheden toe en je leert technieken om de productie van voedsel, de verwerking en de commercialisering ervan efficiënt te laten verlopen. Je traint ICT- en sociale vaardigheden om contacten met overheids- en ondersteuningsdiensten goed te kunnen verzorgen. Je leert machines onderhouden en landbouwvoertuigen besturen.

WELKE ATTITUDES ONTWIKKEL JE VERDER?

Je hebt interesse voor planten en dieren en milieu. Je experimenteert graag in je natuurlijke omgeving. Je kan zelfstandig, nauwkeurig, ordelijk en hygiënisch werken. Tijdens de uitvoering van je vaardigheden en experimenten volg je de nodige veiligheids-, gezondheids- en milieumaatregelen op. Je kan je eigen handelen kritisch evalueren.
Je leert markteconomisch denken en respectvol omgaan met planten, dieren en het milieu.

Extra in de derde graad?

Keuze uit 2 u “Milieu- en natuurtechnieken TSO”

De studierichting TSO Plant- dier- en milieutechnieken bereidt leerlingen voor op het beroep van landbouwer, dierenartsassistent, dierenverzorger, bedrijfsleider, of op een beroep in de agro-industrie.Het geeft hen daarnaast nog een aantal mogelijkheden om verder te studeren: laborant, industrieel ingenieur, verpleger, leraar, graduaat landbouw enz.. Daarom biedt het lessenpakket naast een brede algemene vorming ook wetenschappelijk onderricht (wiskunde, fysica, biologie, chemie) en uiteraard een typische landbouw-technische opleiding (teelten, bemesting… ).
Naast hogere studies hebben de afgestudeerden ook ruime tewerkstellingskansen in de brede waaier van de agro-industrie.
In de derde graad kan je kiezen tussen pure landbouwvakken of Natuur- en milieutechnieken.

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL34/34
Godsdienst2/2
aardrijkskunde1/1
Frans2/2
geschiedenis1/1
lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
wiskunde3/3
Engels2/2
informatica1/1
algemene techniek2/2
plant-, dier- en milieutechnieken8/8
toegepaste chemie2/2
toegepaste biologie2/2
toegepaste fysica2/2

WELKE KENNIS VERWERF EN VERWERK JE?

Je leert planten en dieren herkennen, determineren en benoemen. Verder verwerf je inzicht in determineren van de macrofauna en –flora van enkele biotopen. Je leert de relatie tussen plant en dier te beschrijven en je verwerft basisinzichten in verband met de invloed van bodemkundige en klimatologische omstandigheden en chemische processen op het ecosysteem.

WELKE VAARDIGHEDEN TRAIN JE?

Je leert omgaan met producten en materialen met betrekking tot de cluster plant, dier en milieu. Je oefent in het onderhouden van materialen en machines voor plant, dier en milieu. Je leert planten vermeerderen, voeden, verzorgen, oogsten en verkoopsklaar maken, alsook dieren voederen, huisvesten, verzorgen en vermeerderen.

WELKE ATTITUDES ONTWIKKEL JE VERDER?

Je hebt interesse voor planten, dieren en milieu in je omgeving en voor de gebruikte technieken. Je werkt met zin voor gezondheid, hygiëne, kwaliteitszorg, veiligheid en respect tijdens de uitvoering van taken. Je bent milieubewust.

Extra in de derde graad?

“Milieu- en natuur”

 • Planten, bomen en struiken
 • Natuurbeheer – beheer van natuurgebieden
 • Bosbeheer
 • Natuurbehoud en beheerslandbouw
 • Ecologie
 • Milieu- en waterkwaliteit
 • Lucht- en bodemsanering
 • Afvalproblematiek
 • Agrarisch natuurbeheer

LESSENTABEL

Vak#
TOTAAL32/32
Godsdienst2/2
lichamelijke opvoeding2/2
project algemene vakken6/6
plant, dier en milieu18/18
algemene techniek2/2
informatica1/1
Frans1/1